Statut SMD - Stowarzyszenie Miłośników Dębiny

Stowarzyszenie Miłośników
Dębiny
Dębiny
Dębiny
Stowarzyszenie Miłośników Dębiny
Przejdź do treści

Statut SMD

STATUT
"STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW DĘBINY”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę ” Stowarzyszenie Miłośników Dębiny” w dalszej części zwane Stowarzyszeniem.
§ 2
Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną
§ 3
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym  uwzględnieniem Obwodu Leśnego Dębina położonego na terenie lasów komunalnych miasta Poznania oraz znajdujących się tam zbiorników wodnych
- staw Borusa
- staw Dębowy
- staw Grundela
- staw Słoneczny
2. Zasady użytkowania terenu Obwodu Leśnego Dębina oraz stawów wymienionych w § 3 pkt. 1 reguluje porozumienie zawarte między Stowarzyszeniem, a Zarządem Lasów Komunalnych miasta Poznania.
§ 4
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.
§ 6
1. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej
2. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisani.
§ 7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
I. Pomoc w utrzymaniu ogólnodostępnych obszarów leśnych Dębiny w stanie czystym i zadbanym, umożliwiającym wypoczynek i rekreację mieszkańcom Poznania.
2. Racjonalna gospodarka zasobami stawów w celu rozwoju atrakcyjnej formy wypoczynku jaką jest wędkarstwo.
§ 9
Powyższy cel realizowany jest przez:
1. Współpracę z Zarządem Lasów Komunalnych m. Poznania.
2. Współpracę z osobami i instytucjami na rzecz utrzymania i rozwoju Obwodu Leśnego Dębina.
3. Wydawanie - w porozumieniu z Zarządem Lasów Komunalnych m Poznania - zezwoleń na połów ryb w stawach znajdujących się na terenie Obwodu Leśnego Dębina.
4. Wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie lasów komunalnych m. Poznania
5. Prowadzenie szeroko rozumianej gospodarki zarybieniowej w stawach na terenie Obwodu Leśnego Dębina.
6. Organizowanie kontroli utrzymania ładu i porządku na terenie Obwodu Leśnego Dębina
7. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności kulturalnej jak:
a/ organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
b/ organizowanie wieczorków tanecznych,
c/ organizowanie imprez okolicznościowych
8. Występowanie ze stosownymi wnioskami i postulatami do władz państwowych i  samorządowych.
9.  Wydawanie tytułu prasowego.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  
a/ zwyczajnych,
b/ wspierających,
c/ honorowych.
§ 11
Członkami Stowarzyszenia są:
1 Członkowie założyciele, podpisujący niniejszy statut, którzy wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.
2.Członkowie zwyczajni, którymi są osoby fizyczne pełnoletnie lub niepełnoletnie - za pisemną zgodą opiekuna prawnego - obywatele R.P. nie pozbawieni praw publicznych,  którzy złożą pisemną deklarację członkowską oraz uzyskają pozytywną opinię Zarządu Stowarzyszenia.
3.Członkowie wspierający Stowarzyszenie, osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
4.Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi, za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.
5.Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach
§ 12
1.Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków opisanych w § 11 niniejszego statutu.
2.Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków.
§ 13
1.Członkowi zwyczajnemu przysługuje
a/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
b/ prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,
c/ prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie,
d/ prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze  Stowarzyszenia,
e/ prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, w razie skreślenia z listy członków oraz innych decyzji Zarządu.
f/ prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia,
g/ prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
h/ prawo do nieodpłatnego korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej,
i/ prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
2. Członkowie wspierający oraz honorowi mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego.
§ 14
Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:
1.Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2.Czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz terminowe opłacanie składek członkowskich.
3.Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia.
§ 15
1.Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:
a/ śmierci członka
b/ wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,  
c/ skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,  
d/ wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
2.Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.
3.Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
a/  nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy,  
b/ utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
4.Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
a/ nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia.
b/ działania na szkodę Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zebranie Członków,
2/ Zarząd
3/ Komisja Rewizyjna
4/ Sąd Koleżeński
§ 17
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
§ 18
O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków /quorum/.
Walne Zebranie Członków
§ 19
I. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.
2.Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata, a sprawozdawcze jeden raz w roku.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd
a/ z własnej inicjatywy,
b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c/ na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
5.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
6.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
7.Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.
8.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy  
a/ uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,
b/ ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
c/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d/ ustalanie liczby członków władz w granicach przewidzianych statutem,
e/ wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia
f/ udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
g/ uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania.
h/ powołanie Biura Stowarzyszenia
i/ rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia
j/ podejmowanie uchwal w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
k/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,
l/ podejmowanie uchwal o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m/podejmowanie uchwal w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków
9.O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
10.W razie braku quorum określonego w § 18 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut z tym, że Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwalę bez względu na liczbę obecnych członków.
11.Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności honorowego członka Stowarzyszenia podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
12. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się w razie ponownego ich wyboru, ilości kadencji.
Zarząd
§ 20
1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 do 11 osób w tym prezesa, viceprezesa, sekretarza, i skarbnika, których wybiera swego grona na pierwszym posiedzeniu.
2.W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.
3.W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust 2, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.
4.Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
5.Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy  
a/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
b/ opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
c/ realizowanie uchwal Walnego Zebrania Członków,
d/ podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających,
e/ prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,   
f/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
g/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
h/ ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, przy czym Zarząd może w drodze uchwały zwolnić od płacenia składek niektóre grupy członkowskie,
i/ powołuje w miarę potrzeb fachowe organy takie jak komisje, zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia
j/ zatrudnia dyrektora Biura w razie powołania przez Walne Zebranie Członków,
k/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
l/ przyznawanie dyplomów i innych nagród materialnych szczególnie wyróżniającym się członkom Stowarzyszenia.
6.Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub jego zastępca
7.Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz
8. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Stowarzyszenia - prezes może podejmować stosowne decyzje.
9. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.

Komisja Rewizyjna
§ 21
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza
2.W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.
3.Członkowie Komisji Rcwizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a/ nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b/ przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
c/ wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
6.Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.
Sąd Koleżeński
§ 22
1.Sąd Koleżeński składa się z 3 do 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2.Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
a/ rozpoznawanie spraw konfliktowych między członkami Stowarzyszenia,
b/ prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków, których zachowanie pozostaje w sprzeczności z zasadami i celami statutowymi Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński w stosunku do członków naruszających zasady statutowe może:  
a/ udzielić upomnienia,
b/ udzielić nagany,
c/ zawiesić w prawach członka,
d/ wnieść do Zarządu o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenie ze Stowarzyszenia

Rozdział V
Biuro Stowarzyszenia
§ 23
1.Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.
2.Biurem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia.
3.Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia działalności gospodarczej, informacyjnej, szkoleniowe, wydawniczej i innej zleconej przez Zarząd Stowarzyszenia.
4.Dyrektorem Biura powinien być członek Stowarzyszenia.
5.Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
6.Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu
Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§ 24
1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a/ składki członkowskie, wpisowe,
b/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c/ dotacje,
d/ darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,
e/ dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
f/ dochody z ofiarności publicznej
2.Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd
§ 25
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes działający samodzielnie. Zarząd może jednak udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli viceprezesowi, działającemu łącznie z jednym z członków Zarządu.
Rozdział VII
Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia
§ 26
1.Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie .
a/ podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,
b/ wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia
2.IJchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.
3.Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.
4.Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.
5.Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.
6.Jeżeli majątek Stowarzyszenia nie wystarcza na pokrycie zobowiązań zgłoszonych przez wierzycieli Stowarzyszenia, likwidator zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości Stowarzyszenia.
7.W sprawach likwidacji i ogłoszenia upadłości Stowarzyszenia nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa o stowarzyszeniach i prawa upadłościowego.
Postanowienia końcowe
§ 27
Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.
§ 28
Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmian.

Wróć do spisu treści